Testament jest jedyną formą wyrażenia swojej woli i rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci, dopuszczoną przez polskie prawo. Kodeks cywilny wyróżnia następujące rodzaje testamentów:

 1. Testamenty zwykłe, a wśród nich:
  • Testament sporządzony własnoręcznie (holograficzny) – art. 949 k.c.;
  • Testament notarialny – art. 950 k.c.;
  • Testament urzędowy (alograficzny) – art. 951 k.c.;
 2. Testamenty szczególne, a wśród nich:
  • Testament ustny – art. 952 k.c.;
  • Testament podróżny – art. 953 k.c.;
  • Testament wojskowy – art. 954 k.c.

Spośród wymienionych rodzajów testamentów najbardziej znanymi są testament holograficzny oraz testament notarialny. Testament notarialny wydaje się być najbezpieczniejszą formą wskazania spadkobierców i dysponowania swoim majątkiem na wypadek śmierci. Sporządzenie własnoręcznego testamentu może wywołać szereg wątpliwości, spowodowanych błędnymi zapisami lub nieprecyzyjnymi wyrażeniami, które trzeba dochodzić przed sądem, a to pociąga za sobą obawę, iż ostatnia wola spadkodawcy nie zostanie wypełniona. Testament sporządzony przed notariuszem w formie aktu notarialnego ma charakter dokumentu urzędowego, a zaprzeczenie jego treści może nastąpić tylko w szczególnych okolicznościach.

Testament notarialny to krótka czynność przed notariuszem, której dokonać może każda pełnoletnia osoba, która nie została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo, przy czym testamentu nie może sporządzić przedstawiciel, pełnomocnik czy opiekun. Spisanie testamentu odbywa się w kancelarii notarialnej, ale warto pamiętać, że w razie niezdolności spowodowanej przez chorobę czy wiek, można go sporządzić w mieszkaniu, szpitalu, domu opieki. Testament notarialny nosi formę aktu notarialnego, w którym spisana jest wola spadkodawcy. Notariusz po spisaniu woli spadkodawcy odczytuje akt notarialny i po braku zastrzeżeń co do jego treści spadkodawca podpisuje testament. Testament notarialny jest również podpisywany przez notariusza. Testament notarialny może być w każdym czasie odwołany (w całości lub części), a także może być zmieniony w każdej chwili. Warto dodać, że testament notarialny może zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów, co ułatwia jego szybkie odszukanie po śmierci testatora.