Właściciele lokali nie mają pewności czy zobowiązani się płacić opłaty za użytkowanie wieczyste czy nie. Jeśli właściciel lokalu nie uiści opłaty za 2019 rok, a okaże się że do przekształcenia nie doszło to w 2020 roku będzie zobowiązany do zapłaty dwóch rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Artykuł 20 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wskazuje, że tam, gdzie doszło do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, opłatę przekształceniową za 2019 rok należy uiścić do 29 lutego 2020 roku. Przepis nie wskazuje co robić w sytuacji, gdy do uwłaszczenia nie doszło. Samorządy nie są zobowiązane do wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie do końca marca bieżącego roku, a do chwili uzyskania zaświadczenia użytkownik wieczysty nie ma pewności, czy grunt uległ uwłaszczeniu z mocy prawa. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju stoi na stanowisku, że płacić trzeba, tłumacząc, że jeżeli organ nie wydał dotąd zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, zasadne jest wniesienie opłaty za użytkowanie wieczyste z zachowaniem ustawowego terminu płatności.