Jeśli nie chcemy przyjąć spadku, po osobie po której będziemy w przyszłości dziedziczyć, możemy zawrzeć ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia po nim. To wygodne rozwiązanie dla spadkobiercy, który z jakiegoś powodu nie chciałby otrzymać spadku. Jest to także dobre rozwiązanie dla  przyszłego spadkodawcy który nie chce by dana osoba dziedziczyła po nim. Jednakże jest to mało popularna czynność notarialna, z uwagi na fakt, że niewiele osób myśli o uregulowaniu spraw spadkowych jeszcze za życia przyszłego spadkodawcy.

Zrzeczenie się dziedziczenia jest czynnością dokonywaną w formie umowy pomiędzy przyszłym spadkodawcą i przyszłym spadkobiercą. Umowa ta sporządzona jest bezwzględnie w formie aktu notarialnego. Strony ustalają już za życia spadkodawcy, że dana osoba nie będzie dziedziczyła po jego śmierci. W wyniku zrzeczenia się dziedziczenia, spadkobiercę uznaje się jakby nie dożył otwarcia spadku, co oznacza, że nie będzie dziedziczył po zmarłym  i nie otrzyma po nim zachowku. Co ciekawe spadkobierca ustawowy, który zrzekł się przez umowę z przyszłym spadkodawcą dziedziczenia po nim, może dziedziczyć po tym spadkodawcy na podstawie sporządzonego przez niego testamentu.

Umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia może być odpłatna – wówczas spadkobierca w zamian za zrzeczenie się dziedziczenia otrzyma od spadkodawcy rzeczy materialne, prawa bądź pieniądze albo nieodpłatna. Zależy to od ustaleń stron i okoliczności dla których taka umowa jest zawierana, gdyż do zawarcia takiej umowy wymaga się zgody i współdziałania dwóch stron. Należy też pamiętać, że w braku odmiennych ustaleń, umowa zrzeczenia się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, czyli inaczej niż przy odrzuceniu spadku po śmierci spadkodawcy.