Koszt czynności notarialnych jest niekiedy dla strony czynności zobowiązanej do ich poniesienia bardzo duży. Zdarza się, że często strona zwleka bardzo długo albo rezygnuje z czynności notarialnej, gdyż nie stać jej na poniesienie niezbędnych kosztów wynagrodzenia notariusza. 

Zgodnie z ustawą o notariacie notariusz za dokonanie czynności notarialnych pobiera wynagrodzenie według stawek taksy notarialnej właściwej dla danej czynności. Taksa notarialna uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Określa ono stawki wynagrodzenia jakie może pobrać notariusz podejmując się wykonania określonej czynności. 

Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z art. 6 ustawy o notariacie, strona czynności notarialnej, która nie jest w stanie ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od poniesienia kosztów wynagrodzenia należnego notariuszowi. Rozpatrując wniosek sąd ustala czy dokonanie czynności jest niezbędne dla wnioskującego i czy faktycznie nie jest on w stanie ponieść opłaty bez uszczerbku dla siebie i rodziny. Uwzględniając wniosek o zwolnienie od kosztów, sąd wyznacza konkretnego notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej. W takiej sytuacji koszt czynności notarialnej, za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia, ponosi Skarb Państwa. Kwota wynagrodzenia jest zwracana notariuszowi na jego wniosek przez sąd, który wyznaczył go do dokonania czynności. 

Przepisy te obowiązują także dla osób prawnych które wykażą, że nie posiadają wystarczających środków aby uiścić wynagrodzenie określone przez notariusza.