Wizyta u notariusza kojarzy się z bardzo dużymi kosztami. Często nie zdajemy sobie jednak sprawy, że znaczna część tych kosztów nie jest należna jako wynagrodzenie za czynności notarialne, tylko są to koszty sądowe i podatki.

Zgodnie z ustawą o notariacie notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wynagrodzenie za dokonane czynności notarialne uwzględnia między innymi wartość przedmiotu i rodzaj czynności notarialnej, stopień zawiłości sprawy, nakład pracy notariusza, czas przeznaczony na dokonanie czynności. Taksa notarialna uregulowana jest szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Określa ono stawki wynagrodzenia jakie może pobrać notariusz podejmując się wykonania określonej czynności. Maksymalna stawka za czynność notarialną nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ciekawostką jest, że najniższe kwotowo wynagrodzenie przewidziane w rozporządzeniu wynosi 5 zł.

Jednak taksa to często nie jedyny koszt jaki poniesiemy w kancelarii. Przy czynnościach w których obowiązkowo naliczany jest podatek, koszt ten uiszczany będzie u notariusza. Notariusz jako płatnik, na podstawie odrębnych przepisów, zobowiązany jest do pobierania podatków od dokonywanych czynności i przekazywania ich do urzędu skarbowego. Przykładowo, przy umowie sprzedaży nieruchomości zawartej pomiędzy osobami fizycznymi, obowiązkowy podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% od wartości przedmiotu umowy. 

Dodatkowe koszty jakie mogą wystąpić podczas podpisywania aktu notarialnego to opłaty za złożone wnioski do sądu wieczystoksięgowego. Ich wysokość zależy od ilości i rodzaju wniosków jakie zostaną złożone w związku z daną czynnością.

O powyższych kosztach, strona często nie zdaje sobie sprawy planując wizytę u notariusza. Należy jednak pamiętać, że podatki i opłaty sądowe uiszczane w kancelarii notarialnej nie stanowią wynagrodzenia notariusza, obowiązek ich pobierania wynika z odrębnych przepisów.