Sprzedaż lub darowizna nieruchomości gruntowej

 

Wymagane dokumenty

W

odpis zwykły księgi wieczystej

W

podstawa nabycia, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,

W

w przypadku nabycia lokalu przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku albo w drodze dziedziczenia – pisemne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że: (1) nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, (2) należny podatek został zapłacony albo (3) zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia

W

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku

W

wypis z rejestru gruntów wydany dla celów wieczystoksięgowych

W

w przypadku umowy sprzedaży zaświadczenie, z którego wynika, że nieruchomość gruntowa nie jest objęta Uproszczonym planem urządzenia lasu oraz nie została wydana decyzja na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 roku, poz. 788 z późn. zm.)

W

zaświadczenie o rewitalizacji

W

w przypadku, gdy zbywana nieruchomość gruntowa będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej – wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek objętych księgą wieczystą

W

w przypadku, gdy następuje podział nieruchomości – dodatkowo mapa uwzględniająca podział z adnotacją o przyjęciu jej do zasobu geodezyjnego

Informacje dodatkowe

W

dane osobowe stron umowy: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP, numer i data ważności dowodu osobistego albo paszportu)

W

wartość przedmiotu umowy

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami