Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 

Wymagane dokumenty

W

zaświadczenie wydane przez spółdzielnię o przysługującym zbywcy prawie do lokalu

W

tytuł własności lokalu, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, przydział spółdzielczego prawa do lokalu, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia

W

w przypadku nabycia lokalu przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku albo w drodze dziedziczenia – pisemne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że: (1) nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, (2) należny podatek został zapłacony albo (3) zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia

W

odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli została ona założona

Informacje dodatkowe

W

dane osobowe stron umowy: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP, numer i data ważności dowodu osobistego albo paszportu)

W

wartość przedmiotu umowy

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami