Umowa majątkowa małżeńska

 

Wymagane dokumenty

W

odpis skrócony aktu małżeństwa

Informacje dodatkowe

W

numery ksiąg wieczystych dla dotychczas objętych wspólnością ustawową nieruchomości gruntowych, lokali i spółdzielczych własnościowych praw do lokali, dla których założono księgi wieczyste

W

dane osobowe małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numer i data ważności dowodu osobistego albo paszportu)

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami